Дейност 1. Организация и управление

Осигуряване на добро управление на проекта, качество на изпълнението и постигане на набелязаните цели и дефинирани индикатори.

1. Протоколирани срещи на екипа.

2. Правила за работа по проекта.

3. План и план-график за работа с целевата група.

4. План график за работата на екипа (административен и специализиран) и работните срещи.

5. Инструкция за мониторинг и оценка.

6. План за комуникация.

7. План за разпространение на резултатите и последващи дейности.

8. Повишен капацитет на организацията за работа с младежи.

9. Подобрени оперативно-административен и комуникационен капацитет на Сдружение Национална асоциация по прогнозиране и планиране.

10. Натрупан организационен опит и подобрена експертиза за взаимодействие с младежи.