Дейност 2. Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта

Цел на дейността:

Дейността е насочена към осигуряване на широка публичност и прозрачност на проектните дейности и резултати.

Резултати от изпълнение на дейността:

1. По-добра обществена информираност за възможностите за гражданско участие в обществените процеси и за потенциала на младежите да реализират инициативи от общ интерес.

2. Достигната младежка аудитория.

3. Публикации в медиите за проекта и неговите дейности.

4. Публикации в социалните мрежи за проекта и подкрепата на Програмата.

5. Изработени видео клипове.

6. Подкасти.

7. Ролъп.

8. Табела.

9. Пресконференции в началото и в края на проекта.

10. Видеоканал.

11. Сайт.

12. Беседи.

13. Електронна листовка.

14. Повишена информираност на целевата група и обществеността.

Повече за постигнатите резултати в рамките на проектна Дейност 2 Мерки за информираност и публичност по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта (2023-2025) и проекта може да намерите в секция събития и секция галерия.