Дейност 3. Капацитет за младежко гражданско участие – тематични обучения

Цел на дейността:

Повишаване капацитета ва целевата група в областта на гражданското участие и подобряване на културата в областта на гражданското образование.

Резултати от изпълнение на дейността:

1. Повишен капацитет на целевата група в областта на гражданското участие и подобрена култура в областта на гражданското образование на над 40 младежи.

2. Проведени четири тематични обучения на модулен принцип:

3. Използвани информационни канали за публичност на проектната дейност.

4. Обхванати минимум 40 млади хора.

5. Обхванати млади хора със специални образователни потребности.

6. Повишен организационен капацитет на Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ за работа с млади хора и приобщаването им към идеите на гражданското участие

7. Усвоени нови компетентности в областта на гражданското участие от минимум 40 младежи.

8. Подготвени текстови, мултимедийни и интерактивни обучителни материали за обучение на целевата група.

9. Повишено ниво на гражданско образование и готовност за участие в обществения живот на 40 млади хора от община Свищов.

Още за постигнатите резултати в рамките на проектна Дейност 3. Капацитет за младежко гражданско участие – тематични обучения може да намерите в страницата на проекта във Facebook, като и в канала на проекта в Youtube, Spotify, в секция Новини, секция Събития и секция Галерия.