Дейност 4. Капацитет за младеждко гражданско участие – тематични тренинги

Цел на дейността:

Придобиване на практически опит от целевата група в областта на гражданското участие и тестване на практически умения за решаване на въпроси свързани с възможността за гражданско участие в различни обществени сфери.

Резултати от изпълнение на дейността:

1. Повишено ниво на гражданско образование и готовност за участие в обществения живот на над 40 млади хора от община Свищов.

2. Проведени четири тематични тренинги на модулен принцип:

  • На практика: гражданство и участие, права и правомощия, упражняване на младежко гражданско участие – форми на участие, добрволчество и добротворчество.
  • На терен: публични политики – форми, същност и съдържание, роля на гражданското общество и инструменти за въздействие при изработване и провеждане на политики, вкл. и секторни, от обществен интерес.
  • В действие: реализиране на младежки проектни инициативи, проектна логика, намиране на финансиране, привличане на съмишленици.
  • В работна среда: провеждане на застъпническа кампания, изготвяне на програма и план на застъпническа кампания.

3. Придобити практически опит в областта на гражданското участие и тествани практически умения за решаване на обществени въпроси свързани с възможността за гражданско участие в различни обществени сфери.

4. Използвани информационни канали за публичност на проектната дейност.

5. Обхванати минимум 40 млади хора.

6. Обхванати млади хора със специални образователни потребности.

7. Повишен организационен капацитет на Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ за работа с млади хора и приобщаването им към идеите на гражданското участие.

8. Подготвени текстови, мултимедийни и интерактивни практически казуси за целевата група.

Още за постигнатите резултати в рамките на проектна Дейност 4. Капацитет за младежко гражданско участие – тематични тренинги може да намерите в страницата на проекта във Facebook, като и в канала на проекта в Youtube, Spotif, в секция Новини, секция Събития и секция Галерия.