Клуб „Младежи за граждански инициативи“

Преподаватели от Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ в рамките на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, като част от Дейност 6, на 22 февруари 2024 г. проведоха събитие в хибриден формат, на което бяха представени мисията и статута на Клуб „Младежи за граждански инициативи“ в град Свищов, с което на практика бе стартиран процесът по неговото формиране. Клубът представлява неформално обединение на доброволен принцип, включващ група млади ентусиасти, на възраст между 15 и 29 години, които да развиват младежки инициативи и насърчават активното гражданство в свищовския регион.

Целите на Клуба са:
1. Формиране на обучен и мотивиран екип от младежки представители на местно ниво, който да е активен участник, инициатор и партньор на местната власт при формулиране и изпълнение на младежки политики и проекти.
2. Повишаване осведомеността на младите хора от община Свищов във връзка с възможностите за развитие, обучение и придобиване на ценно неформално образование и опит.
3. Стимулиране участието на младежи в обществения живот и формиране на гражданско самосъзнание.
Функциите, които ще изпълнява Клубът са разнообразни. Негови членове могат да участват в обсъждания на планови документи, програми и проекти с младежка тематика, да предлагат инициативи за постигане на целите на общинската политика в сферата на младежките дейности, да инициират младежки дейности (с формален и неформален характер) на територията на общината в подкрепа на различни обществено значими каузи и идеи, да организират младежки инициативи по конкретна тема от обществен интерес, вкл. тренинги, дискусии, беседи, уоркшопи, флашмопи и др. Участниците, в рамките на тази неформална структура, могат да се ангажират с комуникация и дисеминация на информация за младежки проекти, конкурси, занятия, инициативи и политики, както и обществено популяризиране, включително и сред младите хора, на стратегии, програми, планове и проекти, свързани с развитието на младежките политики на различни йерархични нива. Активността на младите хора в публични обсъждания, доброволчески инициативи, застъпнически кампании и др. мероприятия с обществено полезен, некомерсиален характер, както и осъществяване и поддържане на различни форми на сътрудничество със сродни организации и институции, в т.ч. и международни също са във фокуса на работа Клубът.
Надеждите са, че Клубът ще насърчи младежката общност в община Свищов за активна ангажираност с различни обществено полезни инициативи и проекти, като например организиране и участие в екологични кампании, културни събития, доброволчески дейности, социални инициативи и други дейности с формален и неформален характер.

Идеята за Клуб „Младежи за граждански инициативи“ се базира както на добри практики за младежко участие, доказали своята ефективност в други държави, така и на заявеното желание и интерес на младежите от община Свищов да участват във формирането на местните политики и да са активни в тяхното прилагане на терен.
Екипът инициирал създаването на Клуб „Младежи за граждански инициативи“ в град Свищов вярва, че той ще бъде платформа за успешен обмен на идеи, сътрудничество и активно участие в обществени каузи, която ще засили младежкото участие в обществения живот. Поради това всички младежи от Община Свищов, които споделят идеята за по-широко гражданско участие, са поканени да се присъединят към този новосформиращ се клуб. Членството в него е безплатно и се осъществява на доброволен принцип.