Беседи

В рамките на дейност 2 Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта по проекта бяха организирани и проведени четири беседи проведени през месеците октомври и ноември 2023 г. със студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ бяха дискутирани въпроси свързани с гражданското участие, правата и правомощията, съществуващите форми на участие, както и предизвикателствата пред участието на младите хора в обществените процеси. Засегнати бяха и темите за добрволчество и добротворчество, застъпническите кампании, публичните политики и възможностите за реално участие на младите хора чрез проектни инициативи. Споделени бяха виждания за необходимостта от по-широко гражданско образовани, представено на достъпен език и със средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии. Младите хора проявиха интерес и споделиха, че в рамките на беседите не само са повишили своята гражданска култура, но и са провокирани да продължат да се интересуват активно от темата с оглед реално участие в обществени живот.