Представяне на проекта

„Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ започва изпълнението на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Период на изпълнение: 01.07.2023 г. – 01.03.2024 г.

Безвъзмездна финансова помощ, получена от Министерство на младежта и спорта: 27012,50 лв.

Целта на проекта е устойчиво да се повиши капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво – община Свищов. Постигането й ще се осъществи чрез серия от инициативи свързани с обучения, тренинги и кампанийни събития, които идват като отговор на дефицитите установени при младите хора в областта на гражданското образование, включително и по отношение на ролята им в обществени процеси касаещи местното развитие и качество на живот. На вниманието на целевите групи ще бъдат представени теми свързани с участието и формите на включване на младите хора в обществения живот, вкл. и при разработване на публични политики и програми на местно ниво, подкрепа и насърчаване към доброволчество, провеждане на застъпнически кампании, управление на младежки проекти, участие в публични дебати.

Целевата група, преките бенефициенти на проектните дейности, включва млади хора между 16 и 29 години, които са жители на община Свищов.

Планираните дейности са:

Дейност 1. Организация и управление

Дейност 2. Мерки за информираност и публичност по Програмата и проекта

Дейност 3. Капацитет за младежко гражданско участие – тематични обучения

Дейност 4. Капацитет за младежко гражданско участие – тематични тренинги

Дейност 5. Младежи в действие – кампанийни събития

Дейност 6. Клуб Младежи за граждански инициативи

В резултат планираните тренинги, обучения, кампанийни събития и клуб Младежи за граждански инициативи, които са част от проектните дейности, се очаква да създадат предпоставки, да стимулират и подпомогнат включването на младежи от община Свищов в обществените процеси на местно ниво и повишаване на нивото на гражданско образование на учащите.