За проекта

Проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Бенефициер: СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“

Период на изпълнение: 01.07.2023 г. – 01.03.2024 г.

Безвъзмездна финансова помощ, получена от Министерството на младежта и спорта: 27012,50 лв.

Цел на проекта: Устойчиво да се повиши капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво – община Свищов.

Преки целеви групи на проекта: 40 млади хора между 15 и 29 години, които са жители на община Свищов –ученици от СУ „Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“,, СУ „Цветан Радославов“ и СПГ „Алеко Константинов“, както и студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов от които минимум 5 лица са в групата на млади хора със специални образователни потребности.

Непряката целева група: семействата на младежите, които са включени в целевата група, техните приятели, също млади хора, техните учители, преподаватели, ментори и работодатели, местната власт – общинска администрация и общински съвет Свищов и институциите, функциониращи на територията на община Свищов. В широк план в дългосрочен аспект ще бъде косвено въздействано върху широката общественост в общината.

Основен диагностициран проблем: Голямата част от младите хора не познават формите на гражданско участие, възможностите за включване и потенциала на младежите за иницииране на действия от обществен интерес, с които да подобрят средата за живот. Липсата на практически знания и компетенции, както организационен механизъм за младежко участие в обществения живот на местно ниво до голяма степен са в основата на пасивността и незаинтересоваността на младите.

Проектен принос: Изграждане на знания, умения и компетенции за участие на младежите в обществения живот и иницииране на младежки дейности е добра основа за активизиране на младежите и фокусиране на вниманието им към обществените проблеми и към възможностите им като граждани и младежи с енергия да участват в тяхното решаване. Създаването на клуб Младежи за граждански инициативи ще осигури неформално институционализиране на една активна група от млади и компетентни хора, които да инициират младежки инициативи и с ентусиазъм да привлекат нови младежи участници към идеята за пряко участие в обществения живот и иницииране на действия за положителна промяна.

За още актуална информация за проекта ни последвайте в: