За проекта

Проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Бенефициер: СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“

Период на изпълнение: 01.07.2023 г. – 01.03.2024 г.

Безвъзмездна финансова помощ, получена от Министерството на младежта и спорта: 27012,50 лв.

Цел на проекта: Устойчиво да се повиши капацитета на младите хора за активно гражданско участие в обществените процеси на местно ниво – община Свищов.

Преки целеви групи на проекта: млади хора между 16 и 29 години, които са жители на община Свищов – – ученици от СУ „Димитър Благоев“, СУ „Николай Катранов“ и СУ „Цветан Радославов“, както и студенти от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов. Тяхната обща планирана численост е 40 лица, от които минимум 5 подадат в групата на млади хора със специални образователни потребности.

Непряката целева група: семействата на младежите, които са включени в целевата група, техните приятели, също млади хора, техните учители, преподаватели, ментори и работодатели, местната власт – общинска администрация и общински съвет Свищов и институциите, функциониращи на територията на община Свищов. В широк план в дългосрочен аспект ще бъде косвено въздействано върху широката общественост в общината, тъй като ще се повиши капацитета на млади хора за участие в обществения живот и за отстояване на граждански позиции, които са значими за местната общност.

Основен диагностициран проблем: В процеса на провеждане на ученически състезания по управление на проекти и работа със студенти в областта на публичните политики, стана ясно, че голямата част от младежта не познават формите на гражданско участие, възможностите за включване и потенциала на младежите за иницииране на действия от обществен интерес, с които да подобрят средата за живот. Липсата на практически знания и компетенции, както организационен механизъм за младежко участие в обществения живот на местно ниво до голяма степен са в основата на пасивността и незаинтересоваността на младите.

В рамките на проекта чрез серия от инициативи свързани с обучения, тренинги и кампанийни събития, които идват като отговор на дефицитите установени при младите хора в областта на гражданското образование, включително и по отношение на ролята им в обществени процеси касаещи местното развитие и качество на живот, ще бъдат представени теми свързани с участието и формите на включване на младите хора в обществения живот, вкл. и при разработване на публични политики и програми на местно ниво, подкрепа и насърчаване към доброволчество, провеждане на застъпнически кампании, управление на младежки проекти, участие в публични дебати.

Изграждането на знания, умения и компетенции за участие на младежите в обществения живот и иницииране на младежки дейности е добра основа за активизиране на младежите и фокусиране на вниманието им към обществените проблеми и към възможностите им като граждани и младежи с енергия да участват в тяхното решаване. Създаването на клуб Младежи за граждански инициативи ще осигури неформално институционализиране на една активна група от млади и компетентни хора, които да инициират младежки инициативи и с ентусиазъм да привлекат нови младежи участници към идеята за пряко участие в обществения живот и иницииране на действия за положителна промяна.

За още актуална информация за проекта ни последвайте в: